АРХЕОЛОГИЯ

Възстановяване и социализация на "Никополис ад Иструм" - до гр. Велико Търново

Съвместно с арх. Христина Стоянова
Според различни източници градът е основан около 102г.- 106г. след Хр. като "град на победата" на река Истър - Дунав. Добре направената пътна мрежа превръща Никополис в кръстопътен град. Разположението на града отговаря на типичните изисквания на римляните за местоположение на нови градове - в плодородна долина, на естествено възвишено място, удобно за отбрана, в близост до р. Росица, до каменни кариери и изворна вода. Градът бързо се разраства и развива и става най- значителния град в сърцето на Мизия.
Целта на разработката е реконструкция и рехабилитация на отделни обекти от града, охрана с ограда от габиони, паркинг и приемна сграда.
За да може докрай да се доразвие идеята за социализация на ИАР "Никополис ад Иструм" е необходима и разяснителна и популяризационна дейност. Основната насока, в която може да се действа е разясняването на основните принципи на организация на Римския град. В това отношение Никополис е изключително благодатна среда за информация тъй като в най-чист вид може да се види градоустройственото планиране- правилната мрежа от перпендикулярни улици, канализационната мрежа, устройството на форума. На по-късен етап може да се включат и термите, кладенците,некроплоите и др. За целта се използва система от информационни табели и графики и мултимедийно представяне.

Година

2013 г.

Локация

гр. Велико Търново

Клиент

Министерството на културата